top of page

Algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, websites, aanbiedingen en aanverwanten, hierna gerefereerd als diensten, van Wetswinkel Algemeen Juridisch Advies vzw, hierna gerefereerd als Wetswinkel, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen, Dokter Maurice Timmermanslaan 2 bus 1.

De algemene voorwaarden gelden voor de website en andere kanalen waarop Wetswinkel activiteiten beoefend. 

Indien je vragen hebt, kan je ons contacteren op het mailadres info@wetswinkel.be.

Elke afwijking op deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk opgesteld te worden. De afwijking geldt enkel voor de betrokken rechtsverhouding en kan deze niet veralgemeend worden naar andere rechtsverhoudingen.

Wetswinkel verwerkt persoonsgegevens. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Wetswinkel behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten bij het gebruik en ontwikkeling in het kader van de uitvoering van de diensten.

Doel en gebruik van de website en de diensten

De website heeft tot doel informatie te geven over het aanbod van de Wetswinkel in de eerstelijn rechtshulp en over de Wetswinkel als organisatie.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt.

Indien een bezoeker gebruik maakt van een dienst of de website, verklaart deze zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden in hun geheel.

 

Het afnemen van een dienst komt tot stand nadat de bestelling van de gebruiker door de website bevestigd is. Het niet respecteren van een aangegeven levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Wetswinkel aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

De aangeboden informatie is louter informatief. Hieruit kunnen geen rechten geput worden door de bezoekers. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Wetswinkel niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wetswinkel heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn.

Wetswinkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website, diensten of van de geleverde informatie, met inbegrip en zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbreking, beschadiging van programma’s of andere gegevens op een toestel.

Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan Wetswinkel bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Wetswinkel behoudt het recht om reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken zover wettelijk voorzien.

Overmacht

Wetswinkel zal geen enkele aansprakelijkheid oplopen wanneer de uitvoering van de door haar aangegane verbintenissen onmogelijk geworden is door een externe gebeurtenis die niet aan haar toerekenbaar is.

bottom of page